Η Μαρία Πλουσίου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με αντικείμενο τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).

Διδάσκει την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη στην Κωνσταντινούπολη σε ενήλικες και παιδιά.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση της λογοτεχνίας σε αυτή, καθώς, επίσης και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.