Ο Νίκος Μπαλατσούκας είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού
Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Πανεπιστημίου Αθηνών.Καθηγητής Πληροφορικής
στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το έτος 2000.Ενταγμένος
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, στο Μητρώο
Εκπαιδευτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ καθώς και στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσω-
πικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε αντικείμενα
σχετικά με πληροφορική και προγραμματισμό.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με πλη-
ροφορική και προγραμματισμό καθώς και προγραμματισμό, κυρίως σε διαδικτυα-
κές εφαρμογές και εφαρμογές βάσεων δεδομένων.
Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
του Διαδικτύου – (Html.Gr)