Σύγχρονες προσεγγίσεις στο δίκαιο του Περιβάλλοντος