Εξώφυλλο εντύπου βιβλίου Αστρίτσα
αναλυτική αντίκρουση επιχειρημάτων του dawkins