Θεός Αλέξανδρος και γιος Θεού εξώφυλλο
1ος & 2ος τόμος Δέον ή Ου έντυπο